Prawo administracyjne

Oferta Kancelarii  w zakresie Prawa administracyjnego  swoim zakresem obejmuje postępowanie przed organami administracji a także postępowanie sądowoadministracyjne. Jedną z wielu dziedzin w jakich wyspecjalizowała się kancelaria jest przekształcanie użytkowania wieczystego w prawo własności.

Obsługa prawna w sprawach administracyjnych obejmuje w szczególności:

  • doradztwo prawne w zakresie postępowania sądowoadministracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym w zakresie dochodzenia odszkodowań za przejęte przez Państwa nieruchomości, w zakresie odwołań od podwyższenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, naliczania rent planistycznych czy opłat adjacenckich, przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności),
  • odwołania od decyzji,
  • zażalenia na postanowienia administracyjne,
  • skargi do sądu administracyjnego,
  • wnioski urzędowe (np. o wznowienie postępowania),
  • reprezentacja na każdym etapie sprawy – od organu urzędowego, przez samorządowe kolegium odwoławcze (SKO), wojewódzki sąd administracyjny (WSA) i Naczelny Sąd Administracyjny (NSA).