Prawo gospodarcze – obsługa prawna firm

Nasza Kancelaria zajmuje się obsługą prawną firm – pomagamy wszystkim spółkom handlowym, osobom fizycznym prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą, a także spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym. Koszty usług ustalamy indywidualnie z każdym inwestorem, biorąc pod uwagę wielkość spółki oraz liczbę i rodzaj spraw do rozpatrzenia.

Obsługa prawna firm obejmuje w szczególności:

  • Stałą obsługę prawną przedsiębiorców. To rozwiązanie pozwala obniżyć koszty współpracy z radcami, a także zapewnić firmie wiele usług w ramach jednej umowy. Stała obsługa prawna firm zakłada, że można do adwokata napisać w dowolnej chwili, co pozwala szybko rozwiązywać problemy w swoim przedsiębiorstwie.
  • Prowadzenie procesów windykacji należności na drodze polubownej i sądowej. Odzyskujemy długi wynikające z niespłaconych pożyczek, kar, zaległych faktur, starych czynszów i niedotrzymanych umów.
  • Nadzorowanie egzekucji komorniczej. W przypadku problemów z odzyskaniem należności, kierujemy wnioski o wszczęcie postępowania egzekucyjnego i monitorujemy działania organów.
  • Rejestracja podmiotów gospodarczych oraz zmian w KRS/ewidencji działalności gospodarczej. Staramy się odciążyć naszych klientów i załatwiamy formalności. Dzięki obsłudze prawnej firm przedsiębiorca może skupić się na prowadzeniu inwestycji, podczas gdy kancelaria bierze na siebie odpowiedzialność za to, by odpowiednie podmioty państwowe miały aktualne dane o spółce.
  • Przygotowywanie i opiniowanie umów, a także statutów spółek, fundacji, stowarzyszeń, regulaminów i dokumentacji związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej. Staramy się, by spisane przez nas dokumenty cechował profesjonalny styl, a zarazem przejrzystość wyrażanych w nim myśli.
  • Reprezentowanie interesów przedsiębiorcy przed sądami i organami administracyjnymi. Bronienie firmy przed urzędami państwowymi dobrze powierzyć fachowcom, by wszystko było uregulowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki (art. 299 k.s.h.).
  • Postępowanie upadłościowe. W ramach obsługi prawnej firm przygotowujemy plany restrukturyzacyjne zagrożonych przedsiębiorstw, uwzględniając ocenę ich kondycji. Sporządzamy wnioski o ogłoszenie upadłości i wszelkiej dokumentacji z tym związanej. Prowadzimy negocjacje z wierzycielami w celu ustalenia form i zasad spłaty zadłużenia. Zgłaszamy wierzytelności w postępowaniach upadłościowych, a także wnioski o ogłoszenie upadłości. Reprezentujemy klientów przed organami prowadzącymi postępowanie upadłościowe. Występujemy w imieniu kadry zarządzającej upadłych spółek w procesach sądowych z wierzycielami, jak i w imieniu wierzycieli uczestniczących w takich procesach. Inicjujemy rozmowy z wierzycielami celem przeprowadzenia postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu.
  • Prawo transportowe. Ze szczególnym uwzględnieniem przepisów przewozowych i Konwencji CMR. Przygotowujemy dokumentację konieczną do uzyskania licencji transportowej oraz pomoc w doborze odpowiedniego ubezpieczenia OCP (odpowiedzialności cywilnej przewoźnika).